Obchodné podmienky - Nakupovanie bez DPH

Firmy alebo fyzické osoby mimo územia ČR, uplatňujúci faktúru bez DPH, ktoré sú zároveň vedené v registri EÚ sa musí najprv zaregistrovať na odkaze tu pre overenie európskeho IČ DPH. Dôležité je správne vyplnenie DIČ s predponou označením štátu a všetkých informácií o firme alebo fyzickej osobe. V prípade, že DIČ alebo udanej informácie nebudú uvedené správne právo na odpočítanie dane zaniká.

Úvodné Ustanovenia

1.1. prevádzkovateľ

Internetový obchod na adrese https://www.ovci-veci.cz a https://www.ovcieveci.sk (ďalej len "internetový obchod") je prevádzkovaný fyzickou osobou Vojtechom Bernátkem so sídlom na adrese Na uličke 1362, Otrokovice, 765 02, IČO: 43432018, (ďalej len " predávajúci "alebo" prevádzkovateľ "), bankové spojenie: FIO banka č. účtu:

        CZK  pre Českú republiku: 2000547363/2010

        EUR  pre Slovenskú republiku a iné medzinárodné platby: názov účtu: Vojtěch Bernátek 

        IBAN: CZ3620100000002000758398, SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX

 

1.2. kupujúci

1.2.1. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či koná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len "kupujúci").

1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúci fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ").

1.2.3. Podnikateľom je kupujúci osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len "podnikateľ").

1.3. Obchodné podmienky

1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "kúpna zmluva").

1.3.2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách je výslovne uvedené inak alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatným pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

1.3.3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa súčasne riadi zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy, spôsob dopravy a platby

2.1. ponuka tovaru

Tovar ponúkaný prostredníctvom stránok internetového obchodu je ponukou tovaru, ktorá má iba informatívny charakter. Ponuka tovaru sa nepovažuje za návrh dodať tovar v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.
2.2. objednávka

2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci najprv vyberie tovar, o ktoré má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri článok. 2.4.1.) A spôsobu platby (pozri článok. 2.5.1.) Kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

2.2.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho (objednávku), pokiaľ tento návrh nie je v rozpore s obchodnými podmienkami a prevádzkovateľ nemá konkrétny dôvod domnievať sa, že kupujúci kúpnu zmluvu poruší. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu prostredníctvom správy na elektronickú adresu kupujúceho.

2.3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je prevádzkovateľom zaslaný kupujúcemu na elektronickú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

2.3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. Náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.4. spôsob dopravy

2.4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko s takým spôsobom dopravy spojené, vrátane prípadných dodatočných nákladov na zvolený spôsob dopravy.

2.4.2. O odoslaní tovaru sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vytvorení objednávky.

2.4.3. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.4.4. V prípade zasielania tovaru do zahraničia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k štandardnej cene dopravy dodatočné náklady za dopravu do zahraničia.

2.5. spôsob platby

2.5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: bankovým prevodom po dokončení objednávky, na dobierku až pri prevzatí od prepravcu alebo v hotovosti pri osobnom odbere na výdajnom mieste prevádzkovateľa v Otrokoviciach.

2.5.2. Pri voľbe platby bankovým prevodom uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo faktury a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom, kedy došlo k pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade jej neuhradenia do 14dní bude odbjednávka stornovaná.

2.5.3 V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.5.4. Všetky zmeny vrátane zmien cien v internetovom obchode sú vyhradené. Cena je platná v čase objednania.

2.5.5. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH. Pokiaľ nie je u ceny výslovne uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu uhradiť.

2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takomto prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, ak ho kupujúci neprevezme.

2.6.3. Kupujúci je povinný najmä pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

2.6.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

2.6.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.6.6. Všetky oznámenia predávajúceho môžu byť kupujúcemu doručovaná na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

2.7. Darčekové poukazy a zľavové kódy

2.7.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.

2.7.2. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:

nie je možné uplatňovať opakovane;

nie je možné vzájomne kombinovať.

2.7.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu, má kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.

2.7.4. Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.5. Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.6. V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený prevádzkovateľom.

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia lehota

3.1.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne. Dodacia lehota, ak je pri tovare uvedená, má iba informatívny charakter a nie je pre prevádzkovateľa záväzná.

3.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením odoslanie alebo doručenie tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

3.2.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k kupovanému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru tiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

3.2.2. Súčasťou dodávky je doklad o zakúpení tovaru, ktorý uvádza dátum predaja, označenie tovaru, kúpnu cenu a údaje o predávajúcim. Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

3.2.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.

3.2.4. Reklamácia mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., Ktoré neboli viditeľné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neuplatnia v súlade s ods. 3.2.3. a 3.2.4. týchto obchodných podmienok.

3.2.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

4.1.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

4.1.2. Prevádzkovateľ rozširuje spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku na 90 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu a bez sankcií, avšak po uplynutí zákonnej 14 dňovej lehoty podľa predchádzajúceho odseku len ak spotrebiteľ splní tieto podmienky:

tovar je kompletný, nepoškodený a v nepoškodenom pôvodnom obale a

tovar je preukázateľne nepoužitý, ak je sčasti alebo úplne chránené autorským zákonom, či ak je určené na jednorazové spotrebe.

4.1.3. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote či rozšírené 90 dennej lehote oznámi prevádzkovateľovi, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť potvrdenie o kúpe, ktoré obdržal spolu so zakúpeným tovarom, alebo tento všeobecný formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamácie. Vo formulári by malo byť uvedené aspoň meno a priezvisko kupujúceho, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

4.1.4. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

4.1.5. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy či už v zákonnej 14 dňovej lehote či rozšírené 90 dňovej lehote a vrátený tovar nie je kompletný, je bez obalu alebo je preukázateľne použitý či poškodený, má prevádzkovateľ voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody a je oprávnený si takto vzniknutý nárok na náhradu škody jednostranne započítať na pohľadávku spotrebiteľa voči prevádzkovateľovi na vrátenie kúpnej ceny. Prevádzkovateľ v takom prípade vracia spotrebiteľovi len takto zníženú kúpnu cenu.

4.1.6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa § 1837 občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tu uvedených, najmä potom v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ďalej v prípade dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, tovar v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. spodnú bielizeň a plavky), dodávky zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal, alebo dodávky novín, periodík alebo časopisov.

4.1.7. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovaru, ktorý od neho dostal, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva.

4.1.8. Ak odstúpi spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy, je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom ako ich prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

4.1.9. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi predtým, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal.

4.1.10. V prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou, má kupujúci právo na vrátenie nákladov iba v hodnote, ktorá zodpovedá nákladom na poštovné vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, zvyčajne čiastku vo výške 6 eur.

4.1.11. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a zašle napriek tomu tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa zaslaný späť.

4.1.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

4.2.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne dôjsť k situáciám, kedy nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takýchto prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.2.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vtedy, ak došlo k výrazným zmenám cien dodávateľa objednaného tovaru, ak došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovaru, alebo ak zistí prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkané za chybnú cenu a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tj. zvýšenie ceny tovaru či zvýšenie nákladov na prepravu.

4.2.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich záväzkových vzťahov s predávajúcim porušil akúkoľvek svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje na účely odstúpenia od zmluvy za správanie v zmysle § 2002 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4.2.4. Ak prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, ak už táto bola uhradená.

5. Práva z chybného plnenia

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka) a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.3. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v zákonom stanovenej dobe, tj. 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť. Ak sa prejavia vada v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

5.4. Práva z chybného plnenia môže kupujúci uplatniť u predávajúceho na adrese jeho prevádzky (výdajné miesto). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho informaciu o reklamacii tovaru.

5.5. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ odporúča na tento účel predložiť najmä potvrdenie o kúpe.

5.6. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajúcemu vadu, teda dodať opis vady tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.

5.7. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5.8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii zo strany spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia zo strany spotrebiteľa vrátane odstránenia chyby bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

5.9. Prevádzkovateľ vystaví kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ktorá bude obsahovať okrem iného identifikáciu prevádzkovateľa a kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka prevádzkovateľa.

5.10. Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva z chybného plnenia.

5.11. O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom je prevádzkovateľ povinný kupujúceho informovať, a to na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaje, podľa ktorého bude možné kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Prevádzkovateľ v tomto oznámení uvedie lehotu na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

5.12. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne v lehote stanovenej prevádzkovateľom reklamovaný tovar, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí prevádzkovateľ kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

5.13. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenie majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené chybou dodaného tovaru, ak táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane prevádzkovateľa.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Registračné číslo prevádzkovateľa na Úrad pre ochranu osobných údajov je 00036842.

6.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sa rozumie meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, elektronická adresa, pohlavie, číslo bankového účtu a telefónne číslo a udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, prevádzkovanie vernostného programu a na účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení kupujúci udeľuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne pomocou odkazu uvedeného na konci obchodného oznámení odvolať. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6.3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

6.4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Tu sú uvedené aktuálne informácie o spracovateľoch osobných údajov.

6.5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6.6. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

6.7. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

6.8. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

6.9. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať. Jednotlivé cookies možno tiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky. Bližšie informácie sú obsiahnuté v zásadách používania súborov cookie.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorenej kúpnej zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

7.2. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

7.3. Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či doplňovať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknutá pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

7.4. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prerokovanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Predtým než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu pre vyriešenie vzniknutej situácie najskôr využiť elektronickej adresy info@ovci-veci.cz.

V Otrokoviciach dňa 16.8.2016

Vojtěch Bernátek, OVČIE VECI